serwis informacyjny
KP PSP BŁONIE
OGŁOSZENIA
JRG BŁONIE
 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 • MAJĄTEK
  OFERTY PRACY
  SZKOLENIA OSP
  PRZETARGI
  DANE TELEADRESOWE
  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 • ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI
 • KIEROWNICTWO KP PSP
 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNICTWA
 • Ochrona danych osobowych
 • Inspektor ochrony danych
 • Informacje związane ze współadministrowaniem
 • Informacje z zakresu ochrony danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY   \  ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI

    Zakres ObowiązkĂłw

  Do zadań wydziału operacyjnego naleĹźy w szczególności:

   

  w zakresie spraw operacyjnych:

  1)               analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym
  w czasie nadzwyczajnych zagroĹźeń, katastrof lub klęsk Ĺźywiołowych, a takĹźe nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

  2)               opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

  3)               przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych słuĹźb;

  4)               koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangaĹźowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

  5)               przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpoĹźarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

  6)               analizowanie stanu wyposaĹźenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

  7)               zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposaĹźenia w sprzęt i urządzenia umoĹźliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umoĹźliwiające współpracę
  z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

  8)               sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

  9)               współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
  i współdziałania a takĹźe systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu poĹźarowego i alarmowania;

  10)          przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpoĹźarowej, innymi słuĹźbami, inspekcjami, straĹźami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

  11)          nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a takĹźe przedstawienie wniosków w tym zakresie;

  12)          przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

  13)          przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
  w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

  14)          koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;

  15)          prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g  na obszarze działania;

  16)          bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego
  o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;

  w zakresie spraw szkoleniowych:

  17)        planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i OSP
  z terenu powiatu;

  18)        organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym takĹźe medycznego) członków ochotniczych straĹźy poĹźarnych w zakresie ratownictwa;

   

  19)        inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g i OSP z terenu powiatu;

  20)        organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej straĹźaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego straĹźaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

  w zakresie spraw łączności:

  21)        planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania
  a takĹźe systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu poĹźarowego i alarmowania;

  22)        nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdraĹźanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a takĹźe do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania
  w obszary chronione;

  23)        zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

  24)        współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami
  w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

  25)        analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straĹźy poĹźarnych na obszarze działania komendy powiatowej;

  26)        koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;

  27)        planowanie i wdraĹźanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;

  28)        sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

   

  Do zadań sekcji kontrolno – rozpoznawczej naleĹźy w szczególności:

   

  w zakresie spraw kontrolno – rozpoznawczych:

  1)            rozpoznawanie zagroĹźeń poĹźarowych i innych miejscowych zagroĹźeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno - rozpoznawczych;

  2)            współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoĹź. oraz likwidacji innych miejscowych zagroĹźeń;

  3)            inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpoĹźarowej na terenie powiatu;

   

  4)            opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagroĹźeń poĹźarowych i innych miejscowych zagroĹźeń;

  5)            opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoĹź. oraz likwidacji innych miejscowych zagroĹźeń;

  6)            analizowanie przyczyn poĹźarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzenienia się;

  7)            opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa poĹźarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

  8)            organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
  i przestrzeganie przepisów przeciwpoĹźarowych;

  9)            rozpoznawanie moĹźliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpoĹźarowej;

  10)        przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do uĹźytku obiektów budowlanych;

  11)        przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpoĹźarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

  12)        wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i duĹźym ryzyku
  w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

  13)        wdraĹźanie w działalności kontrolno - rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
  w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

  14)        nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpoĹźarowych na terenie działania komendy powiatowej;

  15)        opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpoĹźarowych oraz kontroli działań zapobiegających powaĹźnym awariom przemysłowym;

  16)        nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu poĹźarowego z komendą.

   

   

  Do zadań sekcji organizacyjno – kadrowej naleĹźy w szczególności:

   

  w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:

  1)            realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

   

  2)            organizowanie odpraw słuĹźbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

  3)            opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
  i wytycznych komendanta powiatowego;

  4)            prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

  5)            prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

  6)            organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpoĹźarowej;

  7)            organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno - promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;

  8)            przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

  9)            opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

  10)        organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

  11)        realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
  i wniosków dla komendy powiatowej;

  12)        prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

  w zakresie spraw kadrowych:

  13)        realizowanie załoĹźeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;

  14)        przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
  w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;

  15)        opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących słuĹźby i pracy
  w komendzie powiatowej;

  16)        opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

  17)        ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

  18)        prowadzenie spraw osobowych straĹźaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
  i rencistów komendy powiatowej;

  19)        sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej straĹźaków
  i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

  20)        realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej straĹźaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

  21)        analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji straĹźaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

  w zakresie spraw ochrony informacji niejawnych realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228), a w szczególności:

  22)        zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

  23)        kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
  w tym zakresie;

  24)        opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

  25)        planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

  w zakresie spraw doradztwa prawnego:

  26)            zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy.

   

  Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowych należy
  w szczególności:

   

  1)            sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

  2)            prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

  3)            prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

  a)            wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budĹźetu, gospodarki środkami pozabudĹźetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

  b)            zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

  c)             przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

  d)            zapewnieniu terminowego ściągania naleĹźności;

  4)            analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budĹźetu, środków pozabudĹźetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

  5)            prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

  6)            nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

  7)            prowadzenie kasy dla środków budĹźetowych i pozabudĹźetowych.

   

   Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowskich naleĹźy
  w szczególności:

  w zakresie spraw kwatermistrzowskich

  1)              administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego uĹźytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a takĹźe planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

  2)              opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym takĹźe wyposaĹźenia straĹźaków w odzieĹź ochronną, specjalną, bądĹş wyposaĹźenia osobistego;

  3)              prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej straĹźaków, pracowników cywilnych
  i emerytów komendy powiatowej;

  4)              dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

  5)              zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

  6)              prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

  7)              prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

  8)              likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

  9)              sporządzanie planów zakupów i robót budowlano - instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

  10)          prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a takĹźe nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

  11)          systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu poĹźarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

  12)          realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych Ĺşródeł;

  13)          ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

   

   

  Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. techniczno – informatycznych  naleĹźy
  w szczególności:

  w zakresie spraw technicznych:

  1)              inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

  2)              prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

  3)              obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

  4)              prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

  5)              nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zuĹźycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

  6)              organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

  7)              wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów
  i sprzętu silnikowego;

  w zakresie spraw informatyki:

  8)              analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdraĹźanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

  9)              zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

  10)          nadzór oraz analizowanie i wdraĹźanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania
  i koordynowania działaniami ratowniczymi, a takĹźe innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;

  11)          współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

  12)          planowanie i wdraĹźanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;

  13)          sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

  14)          wdraĹźanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

  15)          systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

  16)          realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

  17)          administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

  18)          utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

  19)          nadzór nad stroną internetową komendy powiatowe, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-28
    opracował Administrator BIP dnia 2013-02-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra